Vụ VN Pharma: tố cáo TTra BYT bao che sai phạm – Phan Văn Phú, Công ty DP TW2

Vụ VN Pharma: TỐ CÁO BỘ Y TẾ BAO CHE VIỆC CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DƯỢC PHẨM TW2 CẤU KẾT VỚI NGUYỄN MINH HÙNG NGUYÊN TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY CỔ PHẦN VN PHARMA ĐỂ BUÔN LẬU CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc... Continue Reading →

Advertisements

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: