Phan Văn Phú – Công ty Dược Phẩm TW2 tố cáo TTra BYT bao che sai phạm

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------oOo------------- ĐƠN TỐ CÁO V/v : 1. Không đồng ý kết quả giải quyết tố cáo Công ty TNHH Một thành viên Dược phẩm TW2 Codupha nay là Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha và tố... Continue Reading →

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: