ĐƠN TỐ CÁO THAM NHŨNG VÀ KÊU CỨU KHẨN CẤP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Lạng Sơn, ngày 21 tháng 11 năm 2016 ĐƠN TỐ CÁO THAM NHŨNG VÀ KÊU CỨU KHẨN CẤP Về việc giải quyết tố cáo và xử lý kỷ luật trái quy định của pháp luật Tại Ban Chỉ huy... Continue Reading →

Advertisements

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: